ENGLISH

Fax:020-34722227

E-mail:yxipx@yxipx.com

Address: No. 3, Jiangxi Village, Jiangxi Village, Dalong

Street Office, Shiqi Town, Panyu District, Guangzhou